สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal
Citation Index Center-TCI ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำ “โครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”เพื่อรวบรวมวารสารในสาขาวิชา
ดังกล่าวให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์ของวารสาร
และการอ้างอิงในวารสาร

ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถิตการเข้าใช้
Members : 63
Content : 14
Content View Hits : 10087
ขณะนี้มีผู้ใช้งานอยู่
We have 1 guest online