แนะนำการใช้งาน :

 

      One Search เป็นเครื่องมือใช้สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด รวมถึงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดบอกรับเป็นสมาชิกจากฐานข้อมูลออนไลน์ต่างๆ

 

การใช้บริการ

  • กรณีใช้บริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ มธ. สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิทธิในการเข้าถึงของแต่ละฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ

  • กรณีใช้บริการนอกเครือข่าย มธ. ที่หน้าจอแสดงผลการสืบค้นจะปรากฎข้อความ Hello,Guest.

    หากต้องการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มต้องดำเนินการ set proxy

    ซึ่งสงานสิทธิเฉพาะประชาคมธรรมศาสตร์เท่านั้น

 

สอบถามเพิ่มเติม

  • บรรณาร้กษ์ห้องสมุดสาขาทุกแห่ง
  • Ask a Librarian


Suggested use :

 

      For TU Library members only. You can search and access TU libraries'resources and all the electronic databases we subscribe from One Search..

 

Service

  • if you are using TU LIB network, you automatically use One Search. You can access full text of your search results according to restriction of use laid by the database venders.

  • if you are using other online network(such as net cafe or home pc). After type in your search words, ""Hello Guest" appears on your screen. You need to login and set proxy to see full text of your search results.

 

More